Toutes nos pratiques

ENERGY

Boxing Energy®

Boxing Energy®

Cross Training Sport Santé

Cross Training Sport Santé

Fit Ball®

Fit Ball®

Fitgliss®

Fitgliss®

Fit'Us®

Fit'Us®

Step Energy

Step Energy

ZEN

Body Zen

Body Zen

Pilates

Pilates

Stretching

Stretching

Yoga

Yoga

DANSE

Aero Move

Aero Move

Afro Move

Afro Move

Boxing Energy®

Boxing Energy®

Dance Move

Dance Move

OXYGENE

Courir Sport Santé

Courir Sport Santé

Cross Training Sport Santé

Cross Training Sport Santé

Marche Active

Marche Active

Marche Nordique

Marche Nordique